HOVEDBESTYRELSEN 

Hovedbestyrelsen er landsforeningens daglige ledelse.
 

Hovedbestyrelsen består af 8 personer.

2 er valgt direkte af landsmødet, formand og næstformand.

6 er formændene fra hver af DcH’s kredse, der på denne måde sikrer kommunikationen mellem landsforening og kredse.
 
Hovedbestyrelsen holder 10-12 årlige møder, hvor løbende sager behandles.

Hovedbestyrelsen skal godkende orienteringer i håndbogen, diverse programmer og aktivitetsplaner fra udvalg.

Hovedbestyrelsen besvarer henvendelser fra lokalforeninger, kredse m.fl. Hovedbestyrelsen tegner de store linier for landsforeningens virke og er hovedansvarlig for strategi og udvikling.
 

Forretningsudvalget består af landsformand, landsnæstformand, valgt kredsformand og forretningsfører. Forretningsudvalget varetager sager, som ikke kan afvente hovedbestyrelsens møder.

DcH’s forretningsfører tager sig af det meste af det praktiske arbejde for hovedbestyrelsen, såsom referater, udsendelse af post, mødeindkaldelser m.m. samt ledelsen af sekretariatet.

DcH's regnskabsfører tager sig af regnskabet og bogføringen samt økonomisk rådgivning til hovedbestyrelsen.


 
LANDSMØDE, FÆLLESMØDE OG FORMANDSMØDEHovedbestyrelsen har ansvaret for og arrangerer disse 3 årlige møder. Hovedbestyrelsen har naturligvis det formelle ansvar for alle DcH’s arrangementer, men disse 3 er de store hovedaktiviteter, som hovedbestyrelsen står for.
 
LANDSMØDET 

Landsmødet er DcH’s højeste myndighed i alle sager. Her vedtages vedtægter, kontingenter og andre forslag, der har med DcH’s virke at gøre. Landsforeningens regnskaber fremlægges og godkendes på landsmødet.
Her vælges landsformand, landsnæstformand og landskasserer samt formænd for alle landsforeningens faste udvalg.

Alle lokalforeninger er repræsenteret her samt hovedbestyrelse og landsforeningens udvalg m.fl.

Landsmødet afholdes hvert år den 3. lørdag i marts måned.
 

FÆLLESMØDET 

Fællesmødet behandler hvert år sager, arbejder med nye ideer til landsforeningens arbejde samt inddrager alle udvalgene i landsforeningens økonomiske status.

DcH’s hovedbestyrelse og alle medlemmer af landsforeningens faste udvalg deltager på fællesmødet.

Fællesmødet afholdes hvert år april eller maj måned.
 

FORMANDSMØDET 

Formandsmødet drejer sig først og fremmest om økonomi. Her fremlægges budgetter for hele landsforeningen med størst vægt på udvalgenes budgetter.

Der er også tid til at gennemgå forslag og debattere udviklingen i DcH.
Formandsmødet giver også plads til at de enkelte udvalg kan afholde egne møde.

DcH’s hovedbestyrelse og formændene for landsforeningens faste udvalg deltager.
Formandsmødet afholdes hvert år i november måned.
 
Hovedbestyrelsen 
Referater og Nyheder https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=58
Strategiplan
https://dch-danmark.dk/cms/Clubdchdanmarkregnskab/ClubImages/Udvalg/HB/130%2020%20Folder%20DcH%20Strategi%202020-21.pdf
Forretningsorden https://dch-danmark.dk/cms/Clubdchdanmarkregnskab/ClubImages/Udvalg/HB/87%2024%20Forretningsorden%202023%2017-3-2024.pdf
Orienteringerhttps://79030752.flowpaper.com/DcHHndbogen20225/#page=51


  
  
  
  
  

Nyheder

Sponsorer